Электронная подписка

Bulletin of the Karaganda university
History. Philosophy series. № 2(98)/2020

Download the full version of the Journal


HISTORY


 • Абдрахманова К.К. Женщины-медики Павлодарской области в годы Великой Отечественной войны: героизм и фронтовая повседневность DOI 10.31489/2020HPh2/6-17
 • Абылхожин Ж.Б. К дискурсу об исторических оценках российско-имперского и советского опытов модернизации в Казахстане DOI 10.31489/2020HPh2/18-31
 • Ахметшина Г.У., Алпысбес М.А. Қазақстан Республикасы Ұлттық архив қорларының сандық сипаттамаға көшуі DOI 10.31489/2020HPh2/32-36
 • Әліпбаев А., Бюжеева Б., Анерова А. Орталық Азиядағы халықаралық лаңкестік пен діни экстремизмге қарсы күрес мәселелері DOI 10.31489/2020HPh2/37-46
 • Байзакова К.И., Смагулова Г.М., Стамбулов С.Б. Жаһандық және аймақтық қауіпсіздік мәселелерін болжаудағы жаңа әдістемелік тәсілдер: халықаралық тәжірибе DOI 10.31489/2020HPh2/47-54
 • Балаубаева Б.М., Парпиев С.М., Нуралиева С.А. Ирак күрділерінің сецессионистік қозғалысының ерекшеліктері мен шектеулігі: мемлекеттік және аймақтық деңгей негізінде DOI 10.31489/2020HPh2/55-68
 • Бейсенбекова Н.А., Муратова М.Б. Ұлттық тарихнамадағы Алаш зиялылары еңбектерінің маңызы DOI 10.31489/2020HPh2/69-80
 • Галиев А.А., Мырзахметова А.Ж., Галиева С.Б. Идеология чингизизма в свете теории Э. Хобсбаума «Invention of Traditions». К 750-летию Золотой Орды DOI 10.31489/2020HPh2/81-89
 • Yedgina G.T., Zhumashev R.M., Abou Taam Kh., Zuyeva L.I. N.A. Nazarbayev, second secretary of the regional committee of the Communist Party of Kazakhstan DOI 10.31489/2020HPh2/90-95
 • Жолдасов А.Т., Жәкішева С.Ә. Ғаламдық желідегі электронды кітапханалардың ресурстары DOI 10.31489/2020HPh2/96-102
 • Зиязетдинов Р.М. «Золотая добыча» нефтяников Башкирской АССР в годы Великой Отечественной войны DOI 10.31489/2020HPh2/103-110
 • Кукеева Ф.Т., Дюсебаев Д.К., Ордабаев А.К., Утегенова М.А. Теоретические аспекты китайской инициативы «Пояс и путь» DOI 10.31489/2020HPh2/111-121
 • Kuzembayeva A.B., Balaubayeva B.M. Women’s empowerment issue: a new platform for the EU-Kazakhstan cooperation DOI 10.31489/2020HPh2/122-128
 • Mazhitova Zh.S., Kamzayev B.K., Atanakova K.M. A.F. Dubitsky as a sapper of the 29th Rifle Division: highlights of biography and frontline life (based on the materials of the archive of Nur-Sultan) DOI 10.31489/2020HPh2/129-135
 • Сактаганова З.Г. Женская повседневность на фронтах Великой Отечественной войны (на основе материалов Комиссии по истории Великой Отечеcтвенной войны) DOI 10.31489/2020HPh2/136-148
 • Смагулова Г.М., Кенжеғали Ж.М., Төлеуова Б.Т. Орталық Қазақстандағы экологиялық қауіпсіздіктің кейбір мәселелері (су ресурстарының мысалында) DOI 10.31489/2020HPh2/149-156

  PHILOSOPHY


 • Дойков Й.С. Общая концептуальная основа понимания знаний Гегелем DOI 10.31489/2020HPh2/157-161
 • Sagatova A.S., Nurligenova Z.N. The Idea of Unity in the Kazakh Spirit DOI 10.31489/2020HPh2/162-174